farzandezamin farzandezamin

farzandezamin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا(فرزندزمین)


-

هایکو انگلیسی//کلمات کلیدی: I wish من آرزو میکنم Canary قناری cage قفس song ترانه roses گل سرخ
هایکو انگلیسی//کلمات کلیدی: I wish من آرزو میکنم Canary قناری cage قفس song ترانه roses گل سرخ