farzandezamin farzandezamin

farzandezamin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا(فرزندزمین)


-

اگه دنیا ، به دستانش تفنگه// دل دریایی ما ، مرد جنگه//
برای هر که شادی را بخواهد//
تموم زندگی ، یک جا قشنگه//