farzandezamin farzandezamin

farzandezamin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا(فرزندزمین)


-

زمین سرد و سپیده در زمستان// وَ باران هم ، شدیده در زمستان//
جوان ، تو لایق شادی و عیشی//
دوام گل ، بعیدِ در زمستان/