farzandezamin farzandezamin

farzandezamin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا(فرزندزمین)


-گل زیبای لبخندم شکسته// می آید غم به سویم دسته دسته// اگر قلب شکسته می خری تو// خداوندا دل من هم شکسته//