farzandezamin farzandezamin

farzandezamin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا(فرزندزمین)


-

کسی که عمر او در بند آه است// گذشته حال و فردایش سیاه است// او می فهمد دل یوسف وش من// چرا افتاده و در قعر چاه است//