farzandezamin farzandezamin

farzandezamin

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا(فرزندزمین)


-
زمین ، در پنجه ی زندان درد استزمان ، آغاز تاریک نبرد استدلت را خوش نکن به ابر و باراندرخت آرزو بی حال و زرد است.........................................ابوالقاسم کریمی فرزندزمین